เกี่ยวกับเรา

ล้านนา นาฏสัมพันธ์ดอทคอม

           ล้านนา นาฏสัมพันธ์ เกิดจากชมรมนาฏสัมพันธ์ ซึ่งรับจัดการแสดง เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย เป็นสื่อส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมให้เแก่เยาวชนและท่านผู้สนใจมาร่วม ๑๗ ปี ภายใต้ชื่อ nattasampun.com และจากการเข้าร่วมแสดงงานสำคัญต่างๆ ร่วมส่งเสริมนโนบายด้านศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด จึงมีแนวคิดจัดตั้ง ชมรม ล้านนา นาฏสัมพันธ์

           ชมรม ล้านนา นาฏสัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อจาก นาฏสัมพันธ์ล้านนา เป็น ล้านนา นาฏสัมพันธ์) จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นชมรมที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์ไทย การแสดงพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค ศิลปวัฒนธรรมไทยจัดทำบทความเพื่อส่งเสริม พัฒนาเยาวชนและผู้ที่สนใจให้มีความรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน แก่เพื่อนบ้านและชาวต่างชาติ

           ปัจจุบันชมรม ล้านนา นาฏสัมพันธ์/lanna.nattasampun.com ดำเนินงานโดย นายจักรพันธ์ กรัณฑรัตน์, นายอภิชาติ ตุ๋ยเกี๋ยง, นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีใจรักในด้านศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทย, นายกิตติ สุรพนาวัลย์เวช โดยมี ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค และครู อาจารย์ ศิลปปิน หลายท่าน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมของชมรม
ล้านนา นาฏสัมพันธ์ดอทคอม
LANNA.NATTASAMPUN.COM